Tag: โควิด19

ธุรกิจสอนภาษาอังกฤษขนาดเล็กยังไม่เปิดกิจการเนื่องจากโควิด19

ธุรกิจสอนภาษาอังกฤษขนาดเล็กยังไม่เปิดกิจการเนื่องจากโควิด19

กระแสเงินสดมีความจำเป็นในการรักษาธุรกิจช่วงโควิด19 ในขณะที่ระดับการขายมีน้อย และความยากลำบากในการเยี่ยมชมโรงงาน ภายในการส่งคำแนะนำ BONARD ได้เข้าร่วมในการควบรวมกิจการหลายครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา และความท้าทายที่สังเกตได้ในระหว่างกระบวนการเจรจาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคที่กล่าวถึงข้างต้น ในบรรดาเจ้าของธุรกิจ ความเต็มใจที่จะขายลดลงเนื่องจาก EBITDA ต่ำ เข้าสู่ปีที่สองของการระบาดใหญ่ แนวโน้มการประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปี 2020 ของโรงเรียนสอนภาษา หน่วยงาน และ supplier อื่นๆ ส่วนใหญ่..